کابینت باتری ، محفظه ای جهت نگهداری باتری های یو پی اس می باشد که براساس تعداد باتری ها و حجم و وزن باتری ها ، اندازه های آنها متفاوت می باشد.

کابینت باتری یو پی اس ۱طبقه مدل B3

تومان 2,000,000
 • مدل کابینت:B3
 • تعداد طبقات:1 طبقه
 • طول(mm):555
 • عرض(mm):450
 • ارتفاع (mm):350
 • ظرفیت برای باتری ۶۵ و ۱۰۰ آمپر ساعت                     ۳ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۲۸ و ۴۲  آمپر ساعت                      ۶ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۱۸ آمپر ساعت                              ۱۲ عدد

کابینت باتری یو پی اس 2 طبقه مدل B4

تومان 2,690,000
 • مدل کابینت:B4
 • تعداد طبقات:2 طبقه
 • طول(mm):470
 • عرض(mm):405
 • ارتفاع (mm):650
 • ظرفیت برای باتری ۶۵ و ۱۰۰ آمپر ساعت                      ۴ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۲۸ و ۴۲ آمپر ساعت                        ۸ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۱۸ آمپر ساعت                               ۱۶ عدد

کابینت باتری یو پی اس 2طبقه مدل B6

تومان 3,100,000
 • مدل کابینت:B6
 • تعداد طبقات:2 طبقه
 • طول(mm):570
 • عرض(mm):420
 • ارتفاع (mm):690
 • ظرفیت برای باتری ۶۵ و ۱۰۰ آمپر ساعت                      ۶ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۲۸ و ۴۲ آمپر ساعت                        ۱۲ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۱۸ آمپر ساعت                               ۲۴ عدد

کابینت باتری یو پی اس 3 طبقه مدل B9

تومان 4,200,000
 • مدل کابینت:B9
 • تعداد طبقات:3 طبقه
 • طول(mm):570
 • عرض(mm):420
 • ارتفاع (mm):1000
 • ظرفیت برای باتری ۶۵ و ۱۰۰ آمپر ساعت                     ۹ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۲۸ و ۴۲ آمپر ساعت                       ۱۶ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۱۸ آمپر ساعت                              ۳۲ عدد

کابینت باتری یو پی اس 4 طبقه مدل B12

تومان 5,100,000
 • مدل کابینت:B12
 • تعداد طبقات:4 طبقه
 • طول(mm):570
 • عرض(mm):420
 • ارتفاع (mm):1290
 • ظرفیت برای باتری ۶۵ و ۱۰۰ آمپر ساعت                     ۱۲ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۲۸ و ۴۲ آمپر ساعت                       ۲۰ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۱۸ آمپر ساعت                              ۴۰ عدد

کابینت باتری یو پی اس 4 طبقه مدل B16

تومان 8,900,000
 • مدل کابینت:B16
 • تعداد طبقات:4 طبقه
 • طول(mm):760
 • عرض(mm):480
 • ارتفاع (mm):1350
 • ظرفیت برای باتری ۶۵ و ۱۰۰ آمپر ساعت                     ۱۶ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۲۸ و ۴۲ آمپر ساعت                       ۳۲ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۱۸ آمپر ساعت                              ۶۴ عدد

کابینت باتری یو پی اس 5 طبقه مدل B30

تومان 19,000,000
 • مدل کابینت: B30
 • طول(mm): 720
 • عرض(mm): 600
 • ارتفاع (mm): 1650
 • ظرفیت برای باتری ۶۵ و ۱۰۰ آمپر ساعت                   30 عدد
 • ظرفیت برای باتری ۲۸ و ۴۲ آمپر ساعت                     60 عدد
 • 5 طبقه

کابینت باتری یو پی اس مدل B8

تومان 4,400,000
 • مدل کابینت:B8
 • طول(mm):580
 • عرض(mm):440
 • ارتفاع (mm):720
 • ظرفیت برای باتری ۶۵ و ۱۰۰ آمپر ساعت                    ۸ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۲۸ و ۴۲ آمپر ساعت                     ۱۶ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۱۸ آمپر ساعت                            ۳۲ عدد
 • دو طبقه

کابینت باتری یو پی اس یک طبقه مدل B1

تومان 1,300,000
 • طول(mm):470 
 • عرض(mm):250
 • ارتفاع (mm):350
 • ظرفیت برای باتری ۶۵ و ۱۰۰ آمپر ساعت                     ۱ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۲۸ و ۴۲ آمپر ساعت                       ۲ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۱۸ آمپر ساعت                              ۴ عدد

کابینت باتری یو پی اس یک طبقه مدل B2

تومان 1,600,000
 • مدل کابینت:B2
 • تعداد طبقات:1 طبقه
 • طول(mm):470
 • عرض(mm):405
 • ارتفاع (mm):350
 • ظرفیت برای باتری ۶۵ و ۱۰۰ آمپر ساعت                     ۲ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۲۸ و ۴۲ آمپر ساعت                       ۴ عدد
 • ظرفیت برای باتری ۱۸ آمپر ساعت                              ۸ عدد